Privacy verklaring

Privacyverklaring Stichting Eropaf!

In deze privacy- en cookieverklaring wordt verstaan onder (i) ‘wij’:
Stichting Eropaf!
Postbus 9456
1006 AL Amsterdam
Kamer van Koophandel nummer: 34269685
E-mail: info@eropaf.org

Deze privacy- en cookieverklaring is eveneens online beschikbaar op onze website.

Stichting Eropaf! Bewindvoering  voldoet aan alle eisen zoals die gesteld zijn door het Besluit Kwaliteitseisen voor Curatoren, bewindvoerders en mentoren en is hierop getoetst door het Landelijk Kwaliteitsbureau.

Alle bewindvoerders die zijn aangesloten bij Stichting Eropaf! hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Stichting Eropaf! Bewindvoering  valt onder de volgende bevoegde toezichthoudende autoriteit:
Rechtbank Amsterdam
Sector Kanton
Postbus 70515
1007 KM Amsterdam

Persoonsgegevens

  1. Bescherming van persoonsgegevens

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Wij hechten het nodige belang aan het respecteren en de bescherming van uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Onderhavige privacy verklaring heeft tot doel u te informeren over de modaliteiten in verband met het gebruik van persoonsgegevens en over de ingestelde beschermingsregels om de vertrouwelijkheid van deze persoonsgegevens te vrijwaren.

Wij verbinden ons ertoe om persoonsgegevens discreet te gebruiken en het vertrouwelijke en private karakter ervan te beschermen. Dit alles in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, mei 2018).
Wij hebben naar beste vermogen juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden. Waar het onmogelijk is om beveiliging volledig te kunnen garanderen zullen wij voorzien in passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen.

  1. Welke persoonsgegevens worden verzameld, waarom en voor welke doeleinden?
    Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

“Vertrouwelijke verwerking” betekent dat wij de persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze verwerken overeenkomstig de in Nederland geldende wettelijke voorschriften, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, mei 2018).

U bent vrij om onze website te bezoeken en de nodige informatie over onze diensten te verzamelen, zonder ons enige persoonsgegevens te verstrekken.

Wij kunnen de persoonsgegevens van de volgende betrokkenen verwerken (bv: bezoekers van deze website, klanten, klantcontactpersonen, etc). Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van de betrokkene (bv. naam, voornaam, BSN nummer, telefoonnummer, adres, e-mailadres, rekeningnummer, afbeelding, gezinssamenstelling, opleiding, functie, etc.) verwerken op basis van volgende rechtsgronden (toestemming van de betrokkene, noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst, wettelijke verplichting, bescherming van vitale belangen, taak van algemeen belang of gerechtvaardigd belang) voor volgende doeleinden (bv. om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (klantenbeheer, etc.), om de overeenkomst te kunnen uitvoeren, om de betrokkene te voorzien van informatieve nieuwsberichten m.b.t. de onderneming, om de kwaliteit van diensten of informatie te verbeteren, etc.):

PersoonsgegevensRechtsgrondDoeleinde
Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer,
e-mailadres
Wettelijke verplichtingBeheer van klantendossiers
Naam, voornaam, adres,
e-mailadres, btw-nummer
Wettelijke verplichtingUitsturen van facturen
Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer,
e-mailadres
Noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomstOm de overeenkomst tussen partijen naar behoren te kunnen uitvoeren
Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer,
e-mailadres, voorkeuren, etc.
Noodzakelijkheid voor de verwerking van een aanvraagOm de aanvraag naar behoren te kunnen beantwoorden
E-mailadresToestemming van de betrokkeneVoorzien van informatieve nieuwsberichten

Door persoonsgegevens te verstrekken, verleent de betrokkene de uitdrukkelijke toestemming om die gegevens te verwerken voor de bovengenoemde doeleinden. De betrokkene heeft het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken, voor zover de verwerking louter gebaseerd is op de toestemming van de betrokkene.

Indien de betrokkene niet wenst dat de persoonsgegevens worden overgemaakt aan derden en de verwerking louter is gebaseerd op de toestemming van de betrokkene, kan de betrokkene zich hiertegen verzetten hetzij op het ogenblik dat de betrokkene de persoonsgegevens verstrekt hetzij op elk ogenblik middels zijn recht op bezwaar of zijn recht op gegevenswissing.

  1. Bewaartermijn
    De bewaartermijn van de persoonsgegevens worden bewaard volgens de wettelijke bewaartermijn van minimaal7 jaar (Richtlijnen branchevereniging BPI, Artikel 4).

Bij verloop van deze termijn worden de persoonsgegevens automatisch verwijderd uit het systeem. Indien wij de persoonsgegevens na verloop van de bewaartermijn nog verder wenst te gebruiken, zullen wij hiervoor opnieuw toestemming vragen.

  1. Uw rechten
    Overeenkomstig de geldende regelgeving beschikt u op eenvoudig verzoek over een wettelijk recht op gratis toegang tot uw persoonsgegevens teneinde deze aan te vullen, te verbeteren, te wijzigen, te verwijderen of over te dragen. U beschikt eveneens over het recht om u op eenvoudig verzoek kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden zoals direct marketing.

Meer specifiek heeft de betrokkene overeenkomstig de geldende regelgeving en onder de geldende voorwaarden de volgende rechten:

Recht op inzage: de betrokkene heeft steeds de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens (incl. verwerkingsdoeleinden, categorieën van persoonsgegevens, verwachte opslagtermijn) op te vragen ter inzage.

Recht op rectificatie: de betrokkene heeft steeds de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens te laten verbeteren of aan te vullen.

Recht op gegevenswissing: de betrokkene heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om op simpel kosteloos verzoek de verwijdering van zijn persoonsgegevens te vragen.

Recht op beperking van de verwerking: de betrokkene heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens naar de toekomst toe te vragen.

Recht op bezwaar: de betrokkene heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor onder meer direct marketing doeleinden.

Recht op overdraagbaarheid: de betrokkene heeft de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen aan derden.

Indien u één van deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via  bovenstaande contactgegevens. Wij nemen binnen 30 dagen na uw verzoek contact met u op.